Hvem er vi?

Undervisning i, om og med H.C. Andersen for alle aldersgrupper

H.C. Andersen Education er et website for undervisning i, om og med Hans Christian Andersen.

Websitet giver adgang til alle de aktiviteter, undervisningsforløb og udgivelser, som H.C. Andersen Fonden/Uddannelse har berøring med.

Formål

Du kan læse om formålet med H.C. Andersen Fondens uddannelsesspor her

Hvem er vi?

H.C. Andersen Education er en undervisningsplatform for børn og unge samt pædagoger og undervisere. Den er udviklet i samarbejde mellem H.C. Andersen Fonden og H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet.

H.C. Andersen Centret

sdu.dk/hca

H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet i Odense er internationalt førende inden for forskningen i H.C. Andersen. Centret arbejder med litteratur-, kultur- og formidlingsvidenskabelige tilgange til H.C. Andersens værk, liv og kulturelle betydning. H.C. Andersen Centret arbejder nært sammen med blandt andet Museum Odense, herunder H.C. Andersens Hus, samt H.C. Andersen Fonden, H.C. Andersen Festivals, Udvikling Fyn m.fl. Det er centrets ambition at fastholde sin position som verdens førende forskningsinstitution, når det gælder H.C. Andersen, samt fortsat at tiltrække forskere fra hele verden. 

H.C. Andersen Fonden

hcandersenfonden.dk

H.C. Andersen Fonden er Danmarks officielle organ for koordineringen af arbejdet for at øge kendskabet til H.C. Andersen nationalt og globalt. I H.C. Andersen Fondens bestyrelse sidder repræsentanter for Kulturministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet, Visit Denmark, Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Udvikling Fyn, Odense Bys Museer (H.C. Andersens Hus) og Odense Kommune. Fondens formand er Odense Kommunes stadsdirektør. H.C. Andersen Fondens formål er at bidrage til udvikling, og fonden donerer derfor ikke midler til enkeltaktiviteter.

Formålet med et fokus på H.C. Andersen i undervisningen

Med udgangspunkt i det samlede arbejde med H.C. Andersen som det centrale ikon har H.C. Andersen Fonden tilrettelagt et Uddannelsesspor, som i lighed med Forskningssporet og Turismesporet skal yde en særlig indsats for at øge kendskabet til H.C. Andersen nationalt og globalt og for at virke til gavn for H.C. Andersen, Danmark og Odense.

Formålet med Uddannelsessporet er at støtte det potentiale, der ligger i at formidle kendskabet til H.C. Andersens forfatterskab, kunst, liv og samlede betydning gennem undervisning samt i regi heraf at aktualisere og skærpe opmærksomheden på de forskelligartede værdier og potentialer, hver uddannelse kan bibringe såvel den enkelte som fællesskabet.

Læs mere

Uddannelsessporet er således bredt. For det første omfatter sporet a) undervisning i Andersens værker, b) undervisning om Andersens liv og betydning og c) undervisning med det værdisæt, som Andersen repræsenterer. For det andet omfatter sporet undervisning på langs og på tværs af uddannelsestrin og uddannelsesinstitutioner. Og for det tredje omfatter sporet undervisning og formidling på tværs af kultur- og dannelsesinstitutioner (skoler, museer, biblioteker mv).

Hvad især angår undervisningen med det værdisæt, som H.C. Andersen repræsenterer, er fondens Uddannelsesspor bredt i den forstand, at det både har fokus på det eleven* kan (kompetence), på det eleven ved (almendannelse) og på den person eleven er eller bliver i sig selv og sammen med andre (dannelse**). Uddannelsesporet er derudover bredt ved både at have fokus på elevens evne til analyse og forklaring (forstand), på elevens evne til forståelse, evne til forestilling og blik for helheder (fornuft), på elevens vurderingsevne (dømmekraft og beslutningskyndighed) og på elevens evne og lyst til at undre sig (visdom). Samlet set har Uddannelsesporet således fokus på elevens livsduelighed, helt i overensstemmelse med den mangfoldige tilgang til tilværelsen, som Andersens værker står for.

Selvom Uddannelsessporet har en bred tilgang til uddannelse, animerer det ikke alene til teoretiske og abstrakte forestillinger om undervisning, men også til handling. På strategiske felter søger H.C. Andersen Fonden med Uddannelsessporet at igangsætte og at støtte konkret udvikling på området. Derfor lægger fonden vægt på at afvikle et årligt symposion (med et fælles oplæg, igangsættende workshops, ”høvlebænke”, omkring givne projekter og networking) og på at vedligeholde en løbende, elektronisk konference, som følger op på udvalgte initiativer og debatter.

Eksempler på projekter kunne være filosofiundervisning for børn, en undersøgelse af dannelsespotentialet i de gymnasiale uddannelser, forsøg med håndværkeruddannelsen eller forsøg med uddannelsen af social- og sundhedsassistenter – med fokus på, at den enkelte elev ud over at uddannes til noget (en funktion) også dannes til at blive til nogen (en person) i og omkring funktionen.

Fonden kan ikke yde driftsstøtte til konkrete uddannelses- eller undervisningsinitiativer, men kan hjælpe konkrete projekter i gang, dels ved at deltage og prioritere i den løbende debat om uddannelse, dels ved at levere ekspertbistand i forbindelse med igangsætning og evaluering af udvalgte projekter.

* Betegnelsen ”elev” dækker i det følgende over både elev, kursist og studerende.

** Dannelse – en proces i form af selvoverskridelse mod noget større og bedre.